Okolje

Cilj podjetja GRIESHABER Logistik je, da z aktivnostmi, s katerimi ustvarjamo dodano vrednost, ne obremenjujemo okolja. Zato skrbimo za to, da se načela okoljske sprejemljivosti pri novih lokacijah in logističnih projektih upoštevajo že v zgodnji razvojni fazi.

Vedno metodološko preverjamo vpliv svojih storitev, procesov oskrbe in odvoza odpadkov ter uporabljenih izdelkov na okolje. V okviru rednih letnih nadzorov preverjamo uresničevanje in učinkovitost ukrepov varovanja okolja po DIN EN ISO 1400.

Prioriteto predstavlja preprečevanje emisij. Za do okolja prijazno izpuščanje emisij in odplak ter za preprečevanje nastajanja in odstranjevanja odpadkov pa tudi za zmanjševanje hrupa uporabljamo zlasti v voznem parku napredne tehnologije.

Zdravnik družbe redno preverja obremenitve delovnih mest s škodljivimi snovmi in hrupom. Podjetje GRIESHABER Logistik se obvezuje zavezati k okolju in virom prijazni proizvodnji in dobavi, in sicer s ciljem, da s svojimi aktivnostmi poskrbimo za to, da ne bomo negativno vplivali na okolje. Tudi na področju varovanja okolja tesno in v zaupnem dialogu sodelujemo s pristojnimi organi in z uradnimi ustanovami.

Okoljski ukrepi za vozila

 • Uporabljamo le vozila emisijskega razreda z oznako »nizke emisije«.
 • Sprotne analize razredov škodljivih snovi z doslednim menedžmentom.
 • Uporaba zmogljivih pnevmatik in do 30 odstotkov nižja poraba goriva.
 • Ciljna uporaba prikolic in zamenljivih zabojnikov.
 • Behavior Based Safety – intenzivna usposabljanja naših voznikov.

Okoljski ukrepi za stavbni menedžment

 • Sprotne meritve in evidentiranje vednosti porabe električne energije, vode, plina, olja ter ugotavljanje posledic in določanje proaktivnih ukrepov.
 • Izračun THG-emisij z ustreznim spremljanjem.

Okoljski ukrepi ločevanja odpadkov

 • Okvirna pogodba s podjetjem, specializiranim za odvoz odpadkov, s ciljem zagotavljanja visoke kvote recikliranja.
 • Ločevanje in komprimiranje reciklažnih odpadnih enot/frakcij.

Okoljski ukrepi za pisarno

 • Obojestransko kopiranje in tiskanje
 • Papir samo iz certificirane FSC-proizvodnje.
 • Uporaba elementov e-Learning za znižanje potnih stroškov.

Okoljski ukrepi za osvetlitev

 • Dosleden prehod na LED-luči (gl. tudi revizijsko poročilo po DIN EN 16247).

DIN EN ISO 14001:2004
Z revizijo TÜV-Süd, št. poročila 70723820, je podjetje GRIESHABER Logistik GmbH pridobilo dokazilo o uvedbi in uporabi sistema okoljskega menedžmenta, tako da izpolnjuje zahteve DIN EN ISO 14001:2004.

Energetska revizija po DIN EN 16247
Izvleček navodil k poročilu o energetski reviziji:

V pripravi energetske revizije smo uskladili cilje in omejitve ter kako podrobna naj bo revizija in določili praktično obliko revizije. V okviru zbiranja podatkov smo si ogledali vse podatke, ki jih je posredoval naročnik, in povzeli stanje energetskega menedžmenta v podjetju. Na revidiranih mestih smo z ogledom na kraju samem ocenili porabo energije in ovrednotili potek del, izkoristek in vpliv del na porabo energije ter učinkovitost.

Obstoječo situacijo smo ugotovili in dokumentirali glede na moč revidiranih objektov. Določili in ocenili smo možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti. V tem poročilu smo predstavili in razložili rezultate energetske revizije skladno z DIN EN 16247. V nadaljevanju so predstavljeni najpomembnejši ukrepi, ki jih je treba čim prej uresničiti, saj lahko ob primerljivo nižjih stroških pričakujemo bistveno večjo energetsko učinkovitost.Osebe, pristojne za okoljski menedžment


Gregor Schnell

CTO

Tel.: +49 751 5001-0
Fax: +49 751 5001-50

Email  |  QR-Code